دخترهافریاد نمیزنند

سکوت گورستان رامیشنوی؟دنیاارزش دل شکستن ندارد....

مهر 92
7 پست
شهریور 92
10 پست
لیاقت
1 پست
گورباباش
1 پست
فاحشه
1 پست
تنهایی
3 پست
طعنه
1 پست
زمان
1 پست
دروغ
1 پست
*
1 پست
مردباش
1 پست
ضعیفه
1 پست
معرفت
1 پست
عروسک
1 پست
دلم
1 پست